న్యాయానికి, ప్రతీకారానికి మధ్య ధర్మం ఉంటుందా?

ఓ వ్యక్తికి… ఏదైనా ఘటనలో అన్యాయం జరిగిందని తలచినప్పుడు… అతని అంతరంగం కుదుపునకు గురౌతుంది. చుట్టూ ఉన్న మనుషులు ఆ వ్యక్తికి శత్రువుల వలే కన్పిస్తారు. అన్యాయం

Read more