సుఖ,దుఃఖాలకు కారణం మానవ సంబంధాలేనా?

సృష్టి ఆరంభం నుంచే మనుషులను ఒక ప్రశ్న కలవరానికి గురిచేస్తుంది. వ్యక్తులతో సంబంధాల వల్ల ఎక్కువ సంతోషం… తక్కువ దుఃఖం ఎలా పొందొచ్చని… లోకంలో మీకున్న అనుబంధాలన్నీ

Read more